Các phần mềm hỗ trợ

1. Cài đặt Flash

Tải về tại đây

2. Cài đặt máy ảo Java  

Tải về tại đây

3. Hỗ trợ đọc file PDF

Tải về tại đây

4. Trình duyệt SlimBrowser

Tải về tại đây